กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks (TH e-GIF)