ระบบทะเบียนกลางเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National Registry and Repository System: NRR)