Government Information Network (GIN) คืออะไร
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ(Government Information Network หรือ GIN) ที่เชื่อมต่อกระทรวง จนถึงระดับกรม เพื่อให้รองรับระบบงานของราชการ หรือการบริการประชาชน