ผลงานที่มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี 2555

งานเขียนตำราที่มี peer review โดยผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย UNNExT และจัดพิมพ์โดยสหประชาชาติ (UNESCAP สำนักงานที่ กรุงเทพฯ & UNECE สำนักงานที่ เจนีวา) ตำราดังกล่างเผยแพร่ไปทั่วโลก และถูกนำไปใช้อบรมและประยุกต์จริงในหลายประเทศ เช่น (ปี 2012) ไนจีเรีย กรีซ ลาว กัมพูชา มองโกเลีย อิหร่าน เนปาล อินเดีย 

Business Process Analysis Guide

ผู้เขียนหลัก คือ Thananyan Puapanthong .& Somnuk Keretho และ ได้รับ Feedback .จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติจริงหลังจากที่นำตำรานี้.ไปใช้ในงานวิเคราะห์และวิจัยจริงในหลายประเทศ

Data Harmonization and Modelling Guide

ผู้เขียนหลัก คือ สายสมร นาคลดา นักวิจัยของ.สถาบันไอโนวา และโดยการสนับสนุนเนื้อหาและงานเขียนโดย ดร.สมนึก และ ทิพย์ภาภรณ์.(นักวิจัยสนับสนุนของสถาบันฯ) และผู้เชี่ยวชาญจาก UNNExT, UNESCAP, UNECE, WCO ช่วยอ่านทวนและปรับปรุง (Peer Review) แล้ว ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย UNESCAP & UNECE

Single Window Project Implementation Guide

ผู้เขียนหลัก คือ ดร.สมนึก คีรีโต ม.เกษตรฯ.และได้รับการตรวจ peer review โดยกลุ่มผุ้เชี่ยวชาญในเครือข่าย UNNExT และ ตัวแทนจาก UNESCAP & UNECE