ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมไอที ปี 2555

โครงการติดตั้งระบบควบคุมการผ่าน เข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e - Gate) ของท่าเรือกรุงเทพ และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า (e – Toll Collection System) 


โครงการติดตั้งระบบควบคุมการผ่าน เข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e - Gate) ของท่าเรือกรุงเทพ และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า (e – Toll Collection System) ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย งบประมาณ 315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท) ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 


โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics

โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-
Logistics โดยกระทรวงคมนาคม โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน และกรมเจ้าท่า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพาหนะทั้งเรือและเครื่องบินที่เดินทางเข้าออกประเทศ งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ 5,110,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบ

โครงการที่ปรึกษา พัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (Thailand e-Government Interoperability Framework) 


โครงการ TH e-GIF 5 (ปี 2554-2555) ที่สถาบันไอโนวา เป็น prime contractor 
แล้วได้รับการสานต่อโครงการ TH e-GIF 6 (2555-2556) โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล จาก Uknow center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น prime contractor 
และ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน) 
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF) ระยะที่ 6 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณในส่วนงานของสถาบันฯ 5,128,170 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท) โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศด้วย ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบ