Student exchange from Kookmin University (9-20 February 2014)
สถาบันนวัตกรรมไอทีทำการต้อนรับกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2557พร้อมจัดตารางสอนและกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานของไทย โดยประโยชน์หลักที่ได้รับครั้งนี้คือการศึกษาเล่าเรียนวิชา Mobile Application Development ร่วมกับนักศึกษาไทยหลักสูตร International Undergraduate Program (IUP) อีก 20 คน