ผลงานที่มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี 2555

posted Oct 7, 2014, 8:33 PM by Unknown user   [ updated Oct 7, 2014, 9:22 PM ]

ผลงานที่มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี 2555

งานเขียนตำราที่มี peer review โดยผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย UNNExT และจัดพิมพ์โดยสหประชาชาติ (UNESCAP สำนักงานที่ กรุงเทพฯ & UNECE สำนักงานที่ เจนีวา) ตำราดังกล่างเผยแพร่ไปทั่วโลก และถูกนำไปใช้อบรมและประยุกต์จริงในหลายประเทศ เช่น (ปี 2012) ไนจีเรีย กรีซ ลาว กัมพูชา มองโกเลีย อิหร่าน เนปาล อินเดีย 

Business Process Analysis Guide

ผู้เขียนหลัก คือ Thananyan Puapanthong .& Somnuk Keretho และ ได้รับ Feedback .จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติจริงหลังจากที่นำตำรานี้.ไปใช้ในงานวิเคราะห์และวิจัยจริงในหลายประเทศ

Data Harmonization and Modelling Guide

ผู้เขียนหลัก คือ สายสมร นาคลดา นักวิจัยของ.สถาบันไอโนวา และโดยการสนับสนุนเนื้อหาและงานเขียนโดย ดร.สมนึก และ ทิพย์ภาภรณ์.(นักวิจัยสนับสนุนของสถาบันฯ) และผู้เชี่ยวชาญจาก UNNExT, UNESCAP, UNECE, WCO ช่วยอ่านทวนและปรับปรุง (Peer Review) แล้ว ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย UNESCAP & UNECE

Single Window Project Implementation Guide

ผู้เขียนหลัก คือ ดร.สมนึก คีรีโต ม.เกษตรฯ.และได้รับการตรวจ peer review โดยกลุ่มผุ้เชี่ยวชาญในเครือข่าย UNNExT และ ตัวแทนจาก UNESCAP & UNECE

ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมไอที ปี 2556

posted Jul 3, 2014, 11:40 PM by Unknown user   [ updated Oct 7, 2014, 11:19 PM ]

ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมไอที ปี 2556

โครงการ Institutional Capacity Building on ICT Policies in Thailand (IBRD Grant No.TF097929) สำหรับ Consulting Services เรื่อง Report on Design and Implementation of e-Government” 

โครงการ Institutional Capacity Building on ICT Policies in Thailand (IBRD Grant No.TF097929) สำหรับ Consulting Services เรื่อง Report on Design and Implementation of e-Government” โดยกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ 2,348,062.50 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยประมาณ ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยที่ทางกระทรวงฯได้เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ดังรายการต่อไปนี้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร ระยะที่ 1


โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบภายในกรมวิชาการเกษตร ระยะที่ 1 โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ว่าจ้าง งบประมาณ 11,983,214.00 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 29 ส.ค. 54 – 22 ธ.ค. 55 การดำเนินการพัฒนาระบบ ดังรายการต่อไปนี้
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/อนุญาตยางพารา
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบอนุญาตพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองพืชที่ตัดต่อและไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ยเคมี
  • ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช

การประกันผลงานในปี 2556 ที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบใหม่ในระยะที่ 2 เพื่อต่อยอดจากระบบเดิม แต่เปลี่ยนผู้ว่าจ้างเป็น บริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จํากัด โดยทางสถาบันนวัตกรรมไอที รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับบริษัทภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อรองรับระบบ National Single Window ระยะที่ 2 มีขอบเขตการดำเนินงานภายใต้สัญญาจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีการให้ช่วยเหลือทางวิชาการการให้ช่วยเหลือทางวิชาการ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ รับงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยมีนักวิจัยของสถาบันฯ เป็นทีมสนับสนุน ได้แก่
  • ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาหลักในการปรับปรุงกระบวนการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยมาตรฐาน ISO 29110 โดยมีความร่วมมือระหว่างสถาบันนวัตกรรมไอที กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO 29110” ให้กับหน่วยงานสารสนเทศและระบบ ภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท วีเดีย ซอฟท์แวร์ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด ทั้งนี้ทางหน่วยงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจประเมินด้วยมาตรฐาน ISO 29110 แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2556
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ กองบัญชาการช่วยรบ และ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบอัตโนมัติต้นแบบเพื่อการสืบค้นเว็บไซต์และเว็บบอร์ดภาษาไทย-อังกฤษ ที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก โดยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อน “สมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย” (สทสท.) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thailand IT Architects Association” (TITA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมฯ อย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยในต้นปี 2556

ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมไอที ปี 2555

posted Feb 25, 2014, 1:02 AM by Unknown user   [ updated Oct 7, 2014, 11:11 PM ]

ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมไอที ปี 2555

โครงการติดตั้งระบบควบคุมการผ่าน เข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e - Gate) ของท่าเรือกรุงเทพ และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า (e – Toll Collection System) 


โครงการติดตั้งระบบควบคุมการผ่าน เข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e - Gate) ของท่าเรือกรุงเทพ และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า (e – Toll Collection System) ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย งบประมาณ 315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท) ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 


โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-Logistics

โครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ Transport Single Window e-
Logistics โดยกระทรวงคมนาคม โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน และกรมเจ้าท่า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพาหนะทั้งเรือและเครื่องบินที่เดินทางเข้าออกประเทศ งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ 5,110,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบ

โครงการที่ปรึกษา พัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  (Thailand e-Government Interoperability Framework) 


โครงการ TH e-GIF 5 (ปี 2554-2555) ที่สถาบันไอโนวา เป็น prime contractor 
แล้วได้รับการสานต่อโครงการ TH e-GIF 6 (2555-2556) โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล จาก Uknow center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น prime contractor 
และ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน) 
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF) ระยะที่ 6 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณในส่วนงานของสถาบันฯ 5,128,170 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท) โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศด้วย ส่งมอบงานและสิ้นสุดโครงการในส่วนของการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการบำรุงรักษาระบบ

    


USAID GLEE Agricultural Technology Marketplace

posted Feb 21, 2014, 1:45 AM by Unknown user   [ updated Oct 7, 2014, 11:05 PM ]

USAID GLEE Agricultural Technology Marketplace
January 7-9, 2014 in Bangkok, Thailand.

Student exchange from Kookmin University (9-20 February 2014)

posted Feb 21, 2014, 1:43 AM by Unknown user   [ updated Oct 7, 2014, 11:11 PM ]

Student exchange from Kookmin University (9-20 February 2014)
สถาบันนวัตกรรมไอทีทำการต้อนรับกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2557พร้อมจัดตารางสอนและกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานของไทย โดยประโยชน์หลักที่ได้รับครั้งนี้คือการศึกษาเล่าเรียนวิชา Mobile Application Development ร่วมกับนักศึกษาไทยหลักสูตร International Undergraduate Program (IUP) อีก 20 คน   
  1-5 of 5