ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต      
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2557
 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & e-Transport) ในการเข้าสู่ AEC, กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ.2556
 • ที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อรองรับระบบ National Single Window ระยะที่ 2, กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ.2555
 • หัวหน้าโครงการ โครงการที่ปรึกษากิจกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย)
 • หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 6 (Thailand e-Government Interoperability Framework Phase 6), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2554
 • โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที่ 5, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2552 – 2555
 • หัวหน้าโครงการ โครงการระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (e-Gate) ของท่าเรือกรุงเทพ และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า (e-Toll Collection System) ของท่าเรือแหลมฉบัง, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552
 • หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 3 (Thailand e-Government Interoperability Framework Phase 3), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หัวหน้าโครงการ โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หัวหน้าโครงการ โครงการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานข้อมูล และแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายข้อมูลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าแก่ผู้นำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (Data Harmonization and Data Modeling for Single Window e-Logistics)
พ.ศ. 2550 – 2551
 • หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและการพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 1 เพื่อรองรับ National Integrated Single Windows e-Logistics
พ.ศ. 2550
 • หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบอำนวยความสะดวกด้านการค้าแก่ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกปัจจุบัน, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาโครงการ Single Window e-Logistics สศช.

พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 
 • ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(สถาบันวิจัยพัฒนาเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และ ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร หรือ Collaborative and Interoperable e-Services Framework) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ (Fulbright Scholarship)   มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา ลาฟาแยต 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2535
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2529
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์(Carl Duisberg Gesellschaft Scholarship)
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, พ.ศ. 2528
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2524
ความเชี่ยวชาญ
 • การจัดทำนโยบาย กรอบแผนงาน และ พัฒนาระบบ Single Window e-Logistics
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสมเทศ
 • มาตรฐานด้าน Service Oriented Architecture – Web Services และ ebXML
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Authorized SCAMPI Lead Appraiser (ผู้ประเมินด้าน Process Improvement ตามมาตรฐาน CMMI ของสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์นากีเมลลอน สหรัฐอเมริกา)
ประวัติการทำงาน (อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • ที่ปรึกษาด้าน Trade Efficiency and Facilitation, UN/ESCAP
พ.ศ. 2547 – 2549
 • กรรมการ คณะทำงานจัดทำแผน Single Window e-Logistics ก. ไอซีที
พ.ศ. 2549
 • หัวหน้า คณะที่ปรึกษาพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรฐาน Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2547-2549
 •  เลขานุการและกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการและภาครัฐภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2545-2548
 •  Chief Architect & TechnicalAdvisor “Interbank Transaction Management and Exchange: National Payment Infrastructure” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2547
 •  ประธานคณะทำงานฝ่ายสารัตถะ APEC Symposium on ebXML for Internet Paperless Trading and Collaborative e-Business,21-23 July 2004, Bangkok 
พ.ศ. 2547
 • Head of DelegatesThe 21st AFACT Plenary, 12-14 January, 2004, Pakistan (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) Appointed by Ministry of Information and Communication Technology 
พ.ศ. 2545-2547
 •  Delegate, e-ASEAN Working Group 
พ.ศ. 2545
 •  หัวหน้านักวิจัย โครงการพัฒนาระบบนำร่อง ebXML Messaging Services (เป็นการพิสูจน์หลักการ หรือ Proof of Concept และ การนำไปใช้งานจริงเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโครงการศุลกากรไร้กระดาษ ของกรมศุลกากร) ร่วมกับผู้ส่งออกและตัวแทนผู้ขนส่ง (Minebea, TKK และ CTI) 
พ.ศ. 2544 
 •  คณะที่ปรึกษา (หัวหน้าทีมออกแบบ) โครงการGDI and GDX – Government Data Infrastructure and Government Data Exchange ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ