ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากยุคแห่งสารสนเทศในปัจจุบัน  ทำให้เกิดสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีทางด้านข้อมูล ข่าวสาร และเครือข่ายในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการการผลิต และการยกระดับของประเทศ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นนั้น  ยังมีปัญหาและข้อจำกัดหลายประการ เช่น วิวัฒนาการด้านเทคโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรของการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับผลวัต นโยบายสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่ต้องปรับปรุงการขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีที่สอบคล้องกับความต้องการของสังคม การใช้ไอทีประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเศรษฐ์กิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในปัจจุบันบางครั้งยังพึ่งพาต่างประเทศ  ทั้งในรูปของการจ้างที่ปรึกษา และการซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ สูงตามไปด้วย ทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจขององค์กรในประเทศลดลง

การแก้ไขปัญหาดังกล่างจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายด้านไอทีของประเทศ และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้ดำเนินการในลักษณะความร่วมมือด้านวิชาการ และได้นำเสนอโครงการในการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ และมีการประกาศก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546 โดยมีฐานะเป็นสถาบันทีมีการบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์จะมุ่งสู่การเป็นแหล่งข้อมูลและประสานความร่วมมือด้านนโยบายและทิศทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ


วิสัยทัศน์ – ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับนานาชาติ

 เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย และ
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิ

พันธกิจ

ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย (เช่น IT 2010 และ ICT 2020) ที่มีเป้าหมายก้าวไปสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและนวัตกรรม (Knowledge & Innovative Economy) ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการไอที การจัดการและมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นวัตกรรมด้านไอที เพื่อการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกรอบแนวทางด้านสถาปัตยกรรมองค์กร และมาตรฐานการเชื่อมโยงข้ามระบบ


วัตถุประสงค์

  1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมและผลักดันโดยทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านไอทีของประเทศที่จะถูกนำไปประยุกต์ในทางปฏิบัติในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและนานาชาติให้ประสบความสำเร็จ  
  2. วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน เนื้อหาและเอกสารประกอบการ เรียนการสอนในด้านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลด้วย
  3. ทำการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์และสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ ของนานาชาติ 
  4. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริการทางวิชาการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ


โครงสร้างการบริหารงาน

Subpages (1): Director